icoSilné technologické zázemí

icoEkologický provoz

icoObjednávky 24/7 - eshop

icoPo-Pá 8:00-15:00

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Stáhnout obchodní podmínky, pdf

Všeobecné obchodní podmínky společnosti SRP s.r.o.
SRP s.r.o.
se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00
IČ: 263 02 781
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 42367

VÝROBA A PRODEJ PRODUKTŮ VELKOFORMÁTOVÉHO A MALONÁKLADOVÉHO DIGITÁLNÍHO TISKU DLE ZADÁNÍ A OBJEDNÁVKY ODBĚRATELE.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto obchodní podmínky společnosti SRP s.r.o., se sídlem Brno, Řehořova 26, PSČ 618 00, identifikační číslo: 263 02 781, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 42367, (dále jako „společnost SRP s.r.o.“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o dílo nebo jiné smlouvy mezi společností SRP s.r.o. a jiným podnikatelem (dále jako „odběratel“). Tyto obchodní podmínky se nevztahují na uzavření smlouvy se spotřebitelem.
  2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat pouze písemně – především ve smlouvě o dílo, rámcové smlouvě nebo jiné obdobné smlouvě. V případě rozporu mezi ustanovením obchodních podmínek a ustanovení smlouvy má přednost písemné ujednání ve smlouvě.
  3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Tyto obchodní podmínky se vztahují i na proces uzavírání každé jednotlivé smlouvy.
  4. Předmětem smlouvy o dílo uzavřené mezi společností SRP s.r.o. a odběratelem je především zhotovení velkoformátového nebo malonákladového digitálního tisku dle zadání a objednávky odběratele. (Předmět smlouvy o dílo je dálo označován jako „zakázka“.)
  5. Tyto obchodní podmínky se obdobně použijí i na uzavření jiné smlouvy (např. kupní smlouvy) mezi společností SRP s.r.o. a odběratelem.
 2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Smlouva vzniká na základě odsouhlasení kalkulace společnosti SRP s.r.o. odběratelem.
  2. Odběratel zašle společnosti SRP s.r.o. objednávku, objednávka musí být v písemné podobě a musí obsahovat tyto náležitosti:

   a) jméno nebo obchodní firmu
   b) adresu doručovací i fakturační
   c) jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a e-mail
   d) název souboru – název je povinen obsahovat název materiálu, finální rozměr v mm a název motivu např.: banner450g_250x600_ adela.pdf
   e) přesný finální rozměr
   f) typ materiálu
   g) druh konečné úpravy
   h) technologii a způsob tisku
   i) způsob balení
   j) způsob odběru hotového výrobku
   k) způsob platby
   l) technologii a způsob tisku
   m) další požadavky (pokud odběratel požaduje)

  3. V případě, že objednávka neobsahuje výše uvedené náležitosti může společnost SRP s.r.o. vyzvat odběratele k doplnění objednávky.
  4. Po přijetí objednávky ze strany odběratele a případném doplnění objednávky a dodání odpovídajících tiskových dat, zašle společnosti SRP s.r.o. odběrateli shrnutí objednávky, včetně konečné ceny za objednávku (dále jako „kalkulace“). Pokud odběratel s kalkulací souhlasí potvrdí její přijetí, a to především odkliknutím potvrzovacího tlačítka, které kalkulace obsahuje nebo ve výjimečných případě emailem. Na telefonické nebo jiné potvrzení kalkulace nebude brát zřetel.
  5. Smlouva mezi odběratelem a společností SRP s.r.o. vzniká teprve potvrzením kalkulace ze strany odběratele a její obsah plyne z odsouhlasené kalkulace. Odběratel bere na vědomí, že zakázka nebude zadána do výroby, dokud nebude odsouhlasena předmětná kalkulace.
  6. Odběratel si může v kalkulaci vyhradit, že zakázka bude zadána do výroby až po uhrazení zálohy, která může tvořit až 100% ceny. Odběratel bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 30 dní ode dne odsouhlasení kalkulace, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou v nevratné a společnosti SRP s.r.o. si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měla s vyřizováním objednávky.
  7. Platnost kalkulace je 30 dní od dne jejího odeslání odběrateli.
  8. Do okamžiku odsouhlasení kalkulace se ze strany odběratele může společnosti SRP s.r.o. kalkulaci kdykoliv zrušit. Společnost SRP s.r.o. není nijak zavázána, ani jí neplynou žádné povinnosti z neodsouhlasené kalkulace nebo z pouhé objednávky.
  9. Odběratel je oprávněn odsouhlasenou kalkulaci stornovat pouze v případě souhlasu společnosti SRP s.r.o.
  10. Společnosti SRP s.r.o. stanoví na cenu zakázky uvedenou v kalkulaci většinou na základě ceníku. Tento ceník však není závazný a ceny uvedené v kalkulaci se mohou od cen uvedených v ceníku lišit.
  11. Společnost SRP s.r.o. vyřizuje zakázky na základě údajů předaných v objednávce a není povinna zkontrolovat jejích správnost. Má se za to, že tisková data jsou připravena odborníkem a nevyžadují další úpravy a zásahy před tiskem. Náklady, které vzniknou z důvodu pozdějších úprav požadovaných odběratelem (včetně eventuálního prostoje strojů), budou připsány na účet odběratele.
  12. Odběratel je povinen dodat tisková data způsobem popsaným na internetových stránkách společnosti SRP s.r.o. Pokud budou tisková data připravena jinak, než je uvedeno v těchto podmínkách, nemohou být z důvodu zdárné realizace zakázky předány do výroby. Společnost SRP s.r.o. v takovém případě může upozornit odběratele v čem spočívá nedostatek tiskových dat, aby mohla být provedena jejich oprava. Případně si může odběratel u společnosti SRP s.r.o. objednat úpravu tiskového návrhu ( viz. bod 2.15.).
  13. Odběratel zodpovídá za obsah a kvalitu dodaných tiskových dat.
  14. Všechny termíny vyřízení zakázek se počítají, až po od okamžiku uzavření smlouvy (odsouhlasení kalkulace)
  15. Odběratel se zavazuje vyloučit společnost SRP s.r.o. z veškerých záležitostí spojených s požadavky třetích osob a týkajících se porušení jejich práv, včetně autorských, osobnostních a známkoprávních. Odběratel zasláním tiskových dat potvrzuje, že má všechna potřebná oprávnění k užití tiskových dat a jejich obsahu požadovaný způsobem. Vznikne-li z důvodu rozporu tiskových dat či jejich obsahu s právy třetích osob společnosti SRP s.r.o. povinnost uhradit třetí osobě náhradu škody, bezdůvodné obohacení nebo jinou částku, je odběratel povinen tuto částku nahradit společnosti SRP s.r.o.
  16. Odběratel si může u společnosti SRP s.r.o. objednat úpravu tiskového návrhu (dále jako „DTP“), a to především úpravu tiskových dat, tak aby byla tisknutelná a mohla být úspěšně zadána do výroby. Na uzavření smlouvy ohledně provedení DTP se použijí obdobně body 2.4. – 2.10. těchto obchodních podmínek. Smlouva o DTP je uzavřena až odsouhlasením kalkulace DPT ze strany odběratele výše uvedeným způsobem. V případě úpravy tiskových dat společností SPR s.r.o. odpovídá tato společnost za to, že data budou moci být zadány do výroby bez dalších úprav či více nákladů
  17. Odběratel si může u společnosti SRP s.r.o. objednat celý grafický návrh zakázky. V takovém případě je Odběratel je povinen společnosti SRP s.r.o. dodat co nejpřesnější požadavky na zhotovení grafického návrhu. Na uzavření smlouvy ohledně vypracování grafického návrhu se použijí obdobně body 2.4. – 2.10. Společnos SRP s.r.o. zpravuje návrhu dle svých odborných znalostí a zkušeností a profesionálně. Společnost SRP s.r.o. neodpovídá za „umělecký dojem“ grafického návrhu.
  18. V případě vyhotovení polepu na materiál, který patří odběrateli nebo jinému subjektu, se kterým je odběratel v obchodním vztahu – např. polep automobilu, výlohy, přelepy desek odběratele, billboardových ploch apod., je před lepením třeba uvést povrch materiálu do stavu způsobilého pro polep, tzn. materiál musí být řádně očištěn. Čištění povrchu před lepením, případně odstraňování staré grafiky musí odběratel předem objednat. Pokud není v době objednávky polepů společnost SRP s.r.o. seznámena se stavem způsobilosti pro polep, je společnost SRP s.r.o. na základě informací od techniků, kteří polep provádí, oprávněna naúčtovat odběrateli resp. připravit mu dodatečný rozpočet nákladů na očistění, jež se potom stává nedílnou součástí celé kalkulace nebo seznámit odběratele se stavem povrchu, který není způsobilý k polepu a vyzvat odběratele, aby závady nechal odstranit, protože se jedná o překážku k dokončení zakázkové výroby objednané odběratelem. Současně je zachováno právo spol. SRP s.r.o. na vyúčtování prací spojených s objednávkou do okamžiku přerušení práce z důvodu této překážky a vyúčtování všech vícenákladů včetně prostojů s tím spojených.
  19. Společnost SRP s.r.o. tisková data nearchivuje, a to ani v případě jejich příprav, kdy archivuje montáže a pro opakovaný tisk je třeba tisková data připravit z montáží znovu.
  20. Vzorování zakázky hradí odběratel.
 3. ZMĚNY ZADÁNÍ ZAKÁZKY PO UZAVŘENÍ SMLOUVY
  1. Po uzavření smlouvy (odsouhlasení kalkulace) je zakázka společností SRP s.r.o. zadána do výroby a změny zadaných parametrů odběratelem jsou možné pouze po písemné dohodě se společnosti SRP s.r.o., která ocení případné vzniklé náklady dle stavu zakázky ve výrobě.
  2. Změna množství oproti původní objednávce (doobjednávka) je společností SRP s.r.o. vedena jako nová smlouva a může být fakturována zvlášť.
  3. Změna termínu - zkrácení termínu - oproti původní objednávce je možná pouze po písemné dohodě se společnosti SRP s.r.o. a jejím schválením, zda je to vůbec možné. Společnost SRP s.r.o. ocení vzniklé náklady a informuje o nich odběratele.
  4. Storno zakázky je možné pouze písemnou formou a se souhlasem společnosti SRP s.r.o.. Pokud společnosti SRP s.r.o. zakázku ve výrobě zastaví, tak ocení vzniklé náklady, informuje o nich odběratele a odběratel je povinen je uhradit – dle stavu zakázky ve výrobě, a to až do výše 100 % sjednané ceny.
 4. BALENÍ A EXPEDICE
  1. Pokud odběratel neobjednal jinak, je zakázka standardně balena a odeslána tak, aby se v průběhu dopravy předešlo jejímu poškození. Cena za balení a expedici musí být vždy součástí kalkulace, kterou zasílá společnost SRP s.r.o. odběrateli k odsouhlasení.
  2. Odběratel je povinen zakázku převzít a podepsat společnosti SRP s.r.o. dodací list nebo protokol o převzetí. Neobsahuje-li zakázka zjevné vady a odběratel odmítne zakázku převzít, má se za to, že dílo nebo předmět smlouvy byl předán a převzat okamžikem doručení.
 5. ODPOVĚDNOST ZA VADY
  1. Společnost SRP s.r.o. odpovídá odběrateli za to, že zhotovená zakázka je ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že zhotovená zakázka má jakost a užitné vlastnosti smlouvou nebo objednávkou požadované a popisované společností SRP s.r.o., je v tomu odpovídajícím množství a odpovídá účelu, který společnost SRP s.r.o. pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
  2. Odběratel je povinen při převzetí zakázky ji řádně zkontrolovat. V případě, že zakázka obsahuje zjevné vady, odběratel je povinen tyto vady u společnosti SRP s.r.o bez zbytečného odkladu písemně reklamovat. Odběratel bere na vědomí, že na pozdější reklamace zjevných vad nebude brán zřetel a společnost SRP s.r.o. je má právo odmítnout jako reklamace neoprávněné.
  3. Vady díla, které nejsou zjevné, je odběratel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich projevení.
  4. Společnost SRP s.r.o. nepřebírá odpovědnost za vady a neposkytuje odběrateli záruku mj. v těchto případech:

   a)Na pokyn odběratele byl použit pro zhotovení díla nevhodný materiál nebo byl použit nevhodný podkladový materiál.
   b)Odběratel byl upozorněn, že dílo je určeno pro vnitřní použití a dílo bylo použito ve venkovních prostorách.
   c)Odběratel byl upozorněn, že dílo je určeno na krátkodobé použití a odběratel dílo používal dlouhodobě. Na dílo pro krátkodobé použití poskytuje společnost SRP s.r.o. záruku v délce 30 dnů.
   d)Na pokyn odběratele nebyl použit správný technologický postup.

  5. Společnost SRP s.r.o. je povinna nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci odběratele neuznává.
  6. V případě uznané reklamace, má odběratel právo na to, aby společnost SRP s.r.o. bezplatně a bez zbytečného odkladu reklamovanou vadu odstranila, a to jedním z těchto způsobů:

   a)opravou vady
   b)výměnou zakázky

   Volba způsobu odstranění vady záleží na společnosti SRP s.r.o. V případě, že není odstranění vady nebo výměna zakázky možná, má odběratel právo na slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.
  7. Za vadu díla se nepovažuje a není možné reklamovat:

   a) domnělé vady plynoucí pouze ze subjektivního pocitu odběratele, kde technologie, barevnost a použitý rastr odpovídá pohledové vzdálenosti a technologickým možnostem digitálního tisku a kde zboží nebrání řádnému užívání zboží.
   b) vadnou zakázku, kdy odběratel dodal tisková data která nebyla v souladu s upozorněním na PŘÍPRAVU TISKOVÝCH DAT, jež jsou uveřejněny na webu spol. SRP s.r.o. nebo pokud jsou tisková data uložena v barevném režimu RGB nebo jiném než CMYK a/nebo obsahují nevhodné barevné profily, které negativně ovlivní barevný výsledek, nebo vykazují nízké rozlišení, dále používající chybějící nebo defektní písma.

  8. K vyřízení reklamace je odběratel povinen na svoje náklady vrátit zakázku ve stavu, v jakém mu byla dodána, jinak není vyřízení reklamace možné. Pokud odběratel ani po výzvě reklamované zboží nevrátí, nemůže být reklamace uznána.
 6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Pokud není sjednána platba v hotovosti na pokladně, společnost SRP s.r.o. vystaví fakturu po odeslání nebo předání zakázky nebo její části odběrateli. Faktury jsou odesílány spol. SRP, s.r.o. především elektronicky ve formátu PDF z e-mailové adresy fakturace@srp-reklama.cz. Pokud jsou faktury odeslány Českou poštou nebo jinou kurýrní službou, má se za to, že odběratel fakturu obdržel 3. den po jejím vystavení. Odběratel je povinen uhradit fakturu v plné výši, bez jakýchkoliv slev, do termínu uvedeném na faktuře. Sporné částky se neodpočítávají z platby, pokud k tomu nedala společnost SRP s.r.o. předem souhlas, ale jsou předmětem reklamačního řízení a v jeho pozitivním případě následného dobropisu sjednané částky.
  2. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury, se odběratel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky denně za každý den prodlení do zaplacení celé fakturované částky.
  3. Smluvní strany si sjednávají výhradu vlastnictví, a to až do zaplacení celé fakturované částky včetně případných smluvních pokut. Vlastnictví předmětu díla přechází na odběratele ž úhradou celé ceny díla.
 7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Smlouvu uzavřenou základě těchto obchodních podmínek není možné vypovědět.
  2. Od smlouvy uzavřené na základě těchto obchodních podmínek je možné odstoupit pouze v případě podstatného porušení této smlouvy. Je možné odstoupit i pouze ohledně nesplněné části plnění.
  3. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy ze strany odběratele je prodávající oprávněn vyúčtovat odstupné ve výši plných nákladů na straně prodávajícího vzniklých realizací dané smlouvy. Bylo – li součástí smlouvy vyhotovení grafického návrhu a odstoupení proběhlo během jeho tvorby nebo po jeho dokončení, je odběratel povinen uhradit veškeré náklady spojené s jeho realizací. Pokud již došlo k zhotovení zakázky, má společnost SRP s.r.o. právo požadovat veškeré náklady, spojené s uzavřenou smlouvou až do výše 100 % smluvní ceny.
  4. Účinky odstoupení od smlouvy zaniknou, jestliže odběratel v případě zjištění vad na zboží jej nemůže vrátit ve stavu, v jakém je obdržel.
  5. Povinnost odběratele zaplatit smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody nezaniká odstoupením od smlouvy.
 8. JINÁ USTANOVENÍ
  1. Je li v těchto obchodních podmínkách uvedeno bez zbytečného odkladu, rozumí se tím do jednoho pracovního dne.
  2. Za úkon učiněný písemnou formou se považuje i úkon učiněný prostřednictvím emailu, faxem nebo jiným obdobným prostředkem.
  3. Vztah mezi společností SRP s.r.o. a odběratelem se řídí českým právem, především pak Občanským zákoníkem
  4. Znění těchto obchodních podmínek může společnost SRP s.r.o. jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  5. Tyto Obchodní podmínky jsou účinné od 16.6. 2014 a úplně nahrazují Obchodní podmínky vydané dříve.


ico

Profesionální výsledek

ico

Velkoformátový i malonákladový tisk

ico

Desítky špičkových tiskáren

ico

Výrazná barevná sytost

ico

Vysoké rozlišení

background

Objednejte si vaši objednávku online

Pohodlně přímo v našem Web2Print e-shopu

Přejít do E-shopu